Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1 Liraya Holding Kurulur mu? - Bilal Karann Baar Hikayesi

Bilal Kara
pubblicato da Ceres Yaynlar

Prezzo online:
1,41

"Bu kitab okuyan bazlarnz gibi, benim de doduumda zor bir hayatm vard ve ben dâhil ailemizin her ferdi çalmak zorundayd. Hatta bakacak olursanz, küçüklüümüzde doutan kaybetmeye mahkûm gibiydik. Babam topraksz, yoksul bir köylüydü. Fakat bugün durup baktmda, yaamn zorluklar ve skntlar konusunda hiçbirimizin yalnz olmadn görüyorum. Kiminle konusam, herkesin kendine göre bir derdi var. Bence bu ortak payda, tadmz yükün hafiflemesine yardmc olmal ve bizi cesaretlendirmeli. Geçmiimiz önemli deil. Süper zekâ olmamza gerek yok. htiyacmz olan tek ey çalmak."

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden, be sektörde bin be yüz çalanla faaliyet gösteren Kara Holding'in Yönetim Kurulu Bakan Bilal Kara, kaleme ald otobiyografisinde, özel ve i hayatna dair bilinmeyenleri tüm samimiyetiyle anlatyor.

"1 Liraya Holding Kurulur mu?" kitabnda, yazarn kendi tecrübelerinden yola çkarak i hayatnda baarl olmann srlarna dair verdii bilgiler de yer alyor..

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Ceres Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257264433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1 Liraya Holding Kurulur mu? - Bilal Karann Baar Hikayesi"

1 Liraya Holding Kurulur mu? - Bilal Karann Baar Hikayesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima