Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

10 truths en een dare

Ashley Elston
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
9,99

De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét afstuderen?

Olivia staat op het punt om als beste van haar klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik ontdekt dat ze een onderdeel van haar studie nog niet heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit voor elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet ondertekend formulier...

Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand moeten helpen, maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote nieuwsgierige familie er niet achter komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging, want haar moeder kan iedere stap volgen met een tracking app op haar telefoon.

Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes haar helpen dit geheim te bewaren. Nu kan er niets meer misgaan, toch? Of schoppen de golfers en die knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele plan in de war?

`Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.' De Leesclub van Alles over 10 blind dates

Dettagli

Generi Non definito

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789000376414

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "10 truths en een dare"

10 truths en een dare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima