Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bir sabah Türkler surlar yararak ehre girdiler. Gemilerini de Okmeydan'ndan kzaklarla Haliç'e indirmilerdi. Haliç ve surlar, ateler içinde yanyordu. Türk ordusu Bizans' zaptetmiti. Kral Kostantin'in surlarda ba kesilerek öldürüldüü söyleniyordu. O gün akama doru bütün ehir batanbaa Türkler tarafndan ele geçirilmiti."

Fetihe farkl cephelerden bakan, üç roman tek kitapta!

skender Fahrettin Sertelli, 1453 üst balyla sunulan üç romannda da ayn döneme, Fatih Sultan Mehmet'in stanbul'u Bizans'tan almasna deinir. Konstantiniye'nin Son Günleri, fetih öncesi Bizans'n bakentindeki psikolojiyi anlatrken; stanbul'un lk Günleri? savan dier cephesini, Osmanllarn hazrlklarn ve psikolojilerini yanstr. Yazarn daha sonra kaleme ald Fatih'in Çocuklar ise ayn süreci iki çocuun gözünden aktarr bu defa.

skender Fahrettin bu üç romanyla, Fethi ve Fatihi olduu kadar kendisini de ölümsüzletirmitir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 368

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 187

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785887645

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1453"

1453
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima