Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ngiltere'nin, Türkiye ve daha birçok devlet hakknda bu mahiyetteki raporlar çok eski devirlerden beri hazrlatmakta olduu bilinmektedir. Çeviri ve deerlendirmesi yaplan ngiltere Büyükelçisi Sir Gerard Lowther'in "1908 Yl Türkiye Raporu" da bunlardan biridir. Bu raporda Osmanl Devleti'nin genel bir envanteri verilmekte, ngiltere açsndan 1908 ylnda yaanan ola Copyright © Bu eserin tüm yayn haklar Dr. Halil Ersin AVCI'ya aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Dr. Halil Ersin AVCI'nn öncede yazl izni olmakszn tantm amaçl ksa alntlar dnda elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayr sistemiyle çoaltlmas, yaymlanmas ve depolanmas yasaktr.ylar ve olaylarn geliimi yorumlanmaktadr. Bu açdan, özellikle Anadolu'daki Ermeni faaliyetleri hakknda verilen bilgiler, bu konu ile ilgili ngiliz büyükelçisinin yapt öz eletiri ve özellikle de Osmanl Devleti'nin salk politikas ile ilgili verdii bilgiler dikkat çekicidir. Yine Sultan II. Abdülhamid ile ilgili deerlendirmeler, 1908 II. Merutiyet olaylarnn görünmeyen yönleri, Ortadou'da yaklaan Arap ayaklanmasnn ayak sesleri gibi konular raporun ana içeriini oluturmaktadr.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Storia militare

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/08/2019

Lingua Turco

EAN-13 9786058476660

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1908 Ylnda Osmanl Devleti ngiliz Gizli Raporu"

1908 Ylnda Osmanl Devleti ngiliz Gizli Raporu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima