Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I litteraturgenomgången för mina böcker har jag träffat på en stor mängd forskningsprojekt med olika vetenskaplig höjd. En del kan betraktas som kuriosa men många spän-nande idéer förtjänar att leva vidare. Att beskriva pågående forsning innebär en ögonblicksbild av något, som rör sig snabbt framåt. Boken är ett försök att ge en bild av dagsläget våren 2020. Det finns många exempel på vetenskapliga framsteg inom olika ämnesområden. För att få en överblick över vad som är på gång är dessa listade i denna bok. Här blandas små och stora tekniska innovationer. Listan gör heller inget anspråk på att vara komplett. Den kompletteras dagligen med nya innovation. I denna bok finns kortfattade referat av olika innovationer inom olika angelägna forskningsområden. Min önskan är att du ska söka upp det som intresserar dej för fördjupade studier.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Biologia » Opere divulgative

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/06/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179695477

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "193 spännade forskningsnyheter"

193 spännade forskningsnyheter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima