Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1970'Lerden Bugune Italya'da Yirtilan Hayatlar

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Yaklak 40.000 çocuk ailelerini terk etmek zorunda kald. Kimse bu katliamdan ve durdurulmas gereken ykmdan muaf deil. Emma ve kardeleri, tüm bunlarn hala standart tayclardr, ancak sistem, makine sisteminin sonunda çökmesini ve kurbann toplanmasn kesintiye uratmasn önlemek için hala maksimum sessiz sesi korur. Çocuklar ATM deildir, ancak yine de çocukturlar (onlara nesne olarak deil, insan olarak davranlmalar gerekir) ve ailelerinde büyüme haklar vardr. Çocuklarn katledilmesi hakknda, ister koruyucu bakma konmu ve / veya evlatlk verilmi, bir koruyucu aileye yerletirilmi veya basit nedenlerle aileleri tarafndan nakledilmi olsunlar, yeterince söylemenin zaman geldi.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2021

Lingua Turco

EAN-13 9788831690904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1970'Lerden Bugune Italya'da Yirtilan Hayatlar"

1970
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima