Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

2 Kadin 1 Erkek

Erol Senturk
pubblicato da iBoo Press

Prezzo online:
9,35

O gün, 1991 Temmuz'unun sradan bir günüydü. On bir yandaki Kerem, alt arkadayla iyi bir gün geçirdi.
Ta ki o saate kadar
Batkent, Ankara'nn Yenimahalle ilçesine bal küçük bir semttir. Tabi o yllarda küçüktür. Genellikle memur ailelerin kooperatifler vastasyla ev sahibi olduu bir yer olmutur. 1980'li yllardan itibaren yerleim hep devam etmitir. Yaplamas birbirine benzer birkaç adet mahalleden oluur. Bu benzer yaplamadan bal petei gibi yan yana dizilmi dubleks evler kastedilmektedir. Sonraki yllarda bölgedeki apartmanlarn says artacaktr. Ama o yllarda genel görünüm, krsal araziye yaylm müstakil evler topluluundan olumaktadr.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Racconti e antologie letterarie » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Iboo Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/08/2015

Lingua Turco

EAN-13 9786056551413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "2 Kadin 1 Erkek"

2 Kadin 1 Erkek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima