Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jedan od najboljih psihoterapeuta i pisaca Jorge Bucay u knjizi 20 koraka prema naprijed iznova pokazuje da su velike mudrosti jednostavne, ali i da ih moramo prije svega otkriti u samima sebi. O injenicama koje nas ine boljima, otvorenijima i sretnijima Bucay piše tako da itatelj shvati da ih mora pronai u sebi i za sebe. U svakom koraku nalazi se i poneka pria koja plastino ocrtava što taj korak za nas kao pojedinca znai. Bucay ne piše naputke za samopomo, on ne daje recept za sreu i uspjeh, nego kao vrhunski geštalter traži od itatelja da se aktivno ukljui, da sam bude taj koji e pred sobom otvoriti vrata, prijei put života i odluiti kako e taj put izgledati. 20 koraka prema naprijed poetak je putovanja prema boljem, sigurnijem i sretnijem ja, prema shvaanju svojih potreba i želja. U 20 koraka prema naprijed Jorge Bucay postavlja smjerokaze, a svoj put svatko treba pronai sam.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532664539

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "20 koraka prema naprijed"

20 koraka prema naprijed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima