Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"20. yüzylda tarihin bizi getirip brakt yer, "kendimizi" ve "ötekileri" tanmlamakt. 20. yüzyl bizim için, söylemesi zor da olsa bitti. Peki, 21. yüzylda tarihe hangi misyonu yüklemek gerekiyor? Ya da biz istesek de istemesek de tarih, ne için uraacak? Bu yeni yüzyln eilimlerinin insann önüne koyduu temel problem geçen yüzyldakilerden biraz daha farkl gibi görünüyor. Temel problem, kendini ötekilerden üstün klmak deil, bizzat "kendi olmay baarabilmek" olarak karmza çkyor. Belki de bu yüzylda tarihten "kendimiz olabilmek" ve "kendimiz kalabilmek" için yararlanacaz."
Mustafa Safran

Vatandalk tartmalar son yllarda birçok kitabn konusu oldu. "Vatandalk ve kimlik arasndaki iliki modern dönemden farkllaacak m?" bir soru olarak hala orta yerde duruyor.
Farkl ülkelerden, farkl sesler ile vatandalk - tarih eitimi ilikisini tartmaya açyoruz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 420

Bask Yl: 2008

e-Kitap:

Sayfa Says: 496

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Yeni nsan Yaynevi

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Yeni Nsan Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785950516

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "21.Yüzylda Kimlik,Vatandalk ve Tarih Eitimi"

21.Yüzylda Kimlik,Vatandalk ve Tarih Eitimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima