Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aç Kapy Bezirganba

Mehmet Baaran
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,40

Bu kitab okuyunca, "Bilmediimiz ne çok bilmece, ne çok tekerleme varm meer!" diyeceksiniz. Ayrca, çeitli balklar altnda toplanm atasözlerimizi, pek çok ozanmzn çeitli iirlerini ve ünlü düünürlerden seçilmi özlü sözleri de elinizin altnda bulacaksnz. Mehmet Baaran, gezip gördüü, görev yapt ve yaad yerdeki sözlü halk kültüründen süzerek, özenle derledii ve ayrca yazl ürünlerle de besledii Aç Kapy Bezirganba ile önemli bir boluu dolduruyor. Bu kitap, hem büyükler, hem de çocuklar için vazgeçilmez bir kaynak olacak; çünkü okuduktan sonra rafa kaldrp orada unutmak da mümkün olmayacak; hatta elinizden düüremeyeceksiniz.
(Tantm Bülteninden)

e-Kitap:

Sayfa Says: 53

Bask Yl: 2013

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785950523

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aç Kapy Bezirganba"

Aç Kapy Bezirganba
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima