Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A darab igazi újdonsága és különlegessége Ibsen drámáinak sorában a tragikomikus jellegben rejlik. Hedvig inkább áldozat, mint tragikus hs; a szereplk és a helyzetek többnyire nem részvétet, hanem mosolyt fakasztanak a nézkben. Bohózat és melodráma, nevetés és szomorúság keveredik szétválaszthatatlan egységben, s teszi a drámát sok szempontból a XX. századi abszurd dráma elfutárává." (Kúnos László)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631437881

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Vadkacsa"

A Vadkacsa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima