Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Volga gyermekei

Guzel Jahina
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,41

A 18. században Nagy Katalin cárn biztatására németek tízezrei telepedtek le Oroszországban, a Volga mentén, megrizték nyelvüket, kultúrájukat, és példás szorgalommal mvelték földjeiket.

Guzel Jahina fhse, Jakob Bach egyike a leszármazottaiknak, egy kis német telepen dolgozik tanítóként, és úgy tnik, semmi izgalmas nem történhet az életében, mígnem

Mígnem egy nagy szerelem és a bolsevik forradalom fenekestül fel nem forgat mindent az oroszországi németek életében. A nagy világ egyszerre félelmetes hellyé változik, ahonnan Bach elmenekül a szerelmével együtt egy tanyára, majd egyedül neveli a gyermeket, a kis Antjét, aki vér szerint talán nem is az övé. De Antje mégiscsak a gyermek, akit védelmeznie kell, és Bach immár t próbálja megóvni az összezavarodott új világ minden veszedelmétl.

Bach közben meséket ír, s mindaz, amit kitalál, elbb csodálatos, majd riasztó módon megvalósul a világban

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795117

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Volga gyermekei"

A Volga gyermekei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima