Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A bába döntése

SABINE EBERT
pubblicato da General Press

Prezzo online:
9,99

Christian lovag és felesége, a hányatott sorsú, különleges képesség bába és gyógyító, Marthe nem sokáig élvezhetik békés hétköznapjaikat a gyorsan gyarapodó ezüstfalu" szeretett és tisztelt elöljáróiként. Barbarossa Frigyes császár és a nagy hatalmú szász-bajor herceg, Oroszlán Henrik viszonya olyannyira elmérgesedett, hogy a háború elkerülhetetlenné vált, így Christiannak és lovagjainak hadba kell vonulniuk. A férfi távollétében hbéruruk, Otto, a meisseni rgróf elsszülött fiát, a zsarnok és kapzsi Albrechtet teszi meg a christiansdorfi vár urává, aki semmilyen eszköztl sem riad vissza, hogy bosszút álljon Christianon, és megszerezze a faluban bányászott ezüstöt. Vajon képes helytállni a csatában Christian és lovagcsapata? Sikerül Marthénak és a falubelieknek megvédeniük magukat Albrecht önkényével szemben? Sabine Ebert (A bába titka, A bába nyomában) Freiberg város megalakulását megörökít, részben fiktív, részben történelmi tényeken alapuló regénysorozatának harmadik kötete izgalmas, hol romantikus, hol tragikus fordulatokban bvelkedik. A bába története folytatódik

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436285

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A bába döntése"

A bába döntése
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima