Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A befejezetlen ember

Hankiss Elemér
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,84

Igen, befejezetlen lények vagyunk. Azt is mondhatnám: szerencsére. Mert így még elttünk van az élet ezernyi lehetsége, megfejtend titka. Csak egy befejezetlen ember lehet szabad" - írja a híres német filozófus, Nicolai Hartmann. E kötet írásai errl a befejezetlen emberrl, a befejezetlen életrl szólnak. Arról, hogy keressük a teljességet, és keresés közben elvakít minket a sikereknek és kudarcoknak, örömnek és szomorúságnak, tréfáknak és tragédiáknak, a jóságnak és a gonoszságnak, a reménynek és reménytelenségnek, a fényeknek és az árnyaknak az a káprázata, amelyet életnek nevezünk.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632276243

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A befejezetlen ember"

A befejezetlen ember
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima