Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Európa 20. századi kultúrtörténetének kevés ellentmondásosabb alakja van, mint Alma Mahler-Werfel (1879-1964). Jelents mvészek hosszú sorának volt szerelme és múzsája: festk, írók, építészek, zeneszerzk keresték a kegyeit. A korszak három kimagasló szellemének volt a felesége: elsként a zeneszerz Gustav Mahlernek, majd a Bauhaust megalapító Walter Gropiusnak, s végül a világhír írónak, Franz Werfelnek. Az érte rajongó férfiak csodálták, ahogy saját mvészi ambícióit feláldozta éppen aktuális társának karrierje érdekében, míg mások szinte gylölettel viseltettek iránta: vakbuzgó és elvtelen törtetnek tartották.
Hogy valójában ki is volt Alma? Bár magyarul is hozzáférhet önéletrajzából - melyben Alma a tények jó részét tudatosan elferdíti - sok minden kiolvasható, a történész Oliver Hilmes munkája az els, amely a maga összetettségében állítja elénk e nem mindennapi személyiséget. Hilmes eddig publikálatlan forrásokra és hatalmas kutatómunkára építve vázolja fel Alma páratlan életútját, s egyúttal a 20. század els felének európai kultúrtörténetérl, illetve az antiszemitizmus rohamos térnyerésérl is gazdag leírást nyújt. Hilmes elbeszélése a náci hatalomátvételt követ számzetés éveit is tárgyalja, a kor emigráns társadalmának mködési mechanizmusaiba is bepillantást engedve.
A 2004-ben német nyelven megjelent kötet rendkívül alapos történettudományi munka, amelynek szerzje ugyanakkor az újságírók eleganciájával forgatja a tollát, és gyakran merít a korszak anekdotáiból is. A fekete özvegy a legkülönbözbb mvészeti ágak iránt érdekld olvasók számára segíthet a régi századel szellemi világának megismerésében, miközben a nagypolitika alakulását is képes új fénytörésben, alulnézetbl bemutatni.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne

Editore Rózsavölgyi És Társa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786158131445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fekete özvegy"

A fekete özvegy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima