Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy, szeret, bár kissé zrzavaros család. A Leonidesek boldogan éltek kis, ferde házukban Egészen addig, míg a családf, a milliomos Aristide meg nem halt. Valaki a családból inzulin helyett mérget tett a fecskendjébe.

Ki a gyilkos, és miért ölt? Szerelembl, pénzvágyból vagy tán bosszúból? A rejtély nyomába ered fiatalember indítóoka legalább világos: Sophia, az áldozat legidsebb unokája addig nem hajlandó kitzni esküvjük napját, míg ki nem derül az igazság

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791416

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A ferde ház"

A ferde ház
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima