Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A festett madár

Jerzy Kosinski
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,42

Valahol Kelet-Európában 1939 szén, a második világháború els heteiben egy kisfiút egy távoli falu rejtekébe küldenek a szülei. A nevelanya hamarosan meghal, a sötét hajú, kreol br fiú - akit a babonás hiedelmek között él és a náciktól meg a szovjetektl egyaránt retteg falusi emberek zsidónak vagy cigánynak néznek - az elkövetkez négy esztendben faluról falura kóborolva az emberi kegyetlenség számtalan formájának lesz elszenvedje vagy tanúja. Kosinki hol nyers realizmussal, hol borzongató és a borzalmakat mintegy tagadó költi szépséggel írja le az egyre sorjázó bestiális kínzásokat, s ahogy a könyv egyre szürreálisabb módon tobzódik a kegyetlenségben, azt érezzük, ez a történet mitikus jelentségvé n, olyan írói látomássá, amely - a XX. század és kiváltképp a második világháború tapasztalatainak birtokában - az ember lecsupaszított énjét kutatja a történelem tomboló embertelenségében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794547

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A festett madár"

A festett madár
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima