Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lux expellit tenebras - a fény elzi a sötétséget. Ezzel a felirattal szögelnek ki kiáltványt a ftér hirdettáblájára Smallhallban, az unalmasnak tn angol kisvárosban egy 19. századi borongós napon. A hirdetmény a város els gázlámpájának felavatását teszi közhírré. Ekkor még senki sem sejti, hogy rendkívüli események egész sora veszi kezdetét ezzel, melyek mindegyike a híres-neves gázlámpához kötdik.
Az öt fejezeten keresztül kibontakozó történetben különleges karakterek egész sorával ismerkedhetünk meg. Többek között Lady Beckkel, Smallhall legelkelbb hölgyével, Will Dockkal és Jack Ginleyvel, a két jó baráttal, Delila Blackwave-vel, a göndör hajú halászlánnyal, a minden eseménynél jelen lév rendrökkel, st még egy bosszúálló szellemmel is.
A gázlámpa a Smallhalli mesék trilógia els könyve, melynek végére kiderül, valóban elzi-e a gázlámpa fénye a sötétséget.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A gázlámpa"

A gázlámpa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima