Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy Milánó környéki faluban, a 17. század els felében egy fiatal mátkapár készül boldogan az esküvre: kihirdették már ket, elkészült a kelengye is, már csak a papi áldás van hátra. Miért kezd hát egyszerre homályos magyarázkodásba, miért húzza-halasztja a szertartást a nyájas-kenetes don Abbondio tisztelend úr? Renzo és Lucia nem tudják még, hogy a környék mindenható urának brávói fenyegették meg a papot, hogy áll boldogságuk útjába, mert szemet vetett a szép Luciára. S nem sejtik azt se, mikor szülfalujukból éjjel elmenekülnek, hogy mennyi hányattatás vár még rájuk, hogy egyszer sorsukba beleavatkoznak egy számukra ismeretlen világ hatalmai, jók és gonoszak, nagyurak és egyházi méltóságok, mindenre kész haramiák, lelketlen poroszlók - és hsünket egyszer csak sodorni kezdi a történelem: tanúja a nevezetes milánói éhség-tüntetésnek, az 1630-as nagy pestis-járványnak, az olasz fejedelemségek, a spanyol és osztrák hódítók fel-fellobbanó marakodásának.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981511

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A jegyesek"

A jegyesek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima