Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pár héttel karácsony eltt a svéd igazságügyi miniszter egy heves vitát követen a hátsó kijáraton hagyja el a parlamentet, de a rá váró autóhoz sosem érkezik meg. Mintha a föld nyelte volna el. Bár az ügy hivatalosan nem az hatáskörükbe tartozik, Fabian Risket megbízza a felettese, hogy titokban folytasson nyomozást. Fabian és kolléganje, Malin gyanúja egy hírhedt svéd sorozatgyilkosra tereldik.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633245941

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kilencedik"

A kilencedik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima