Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A párttitkár halála

Tibor Takacs
pubblicato da Jaffa Kiadó

Prezzo online:
11,99

  1. december 10-én Gyónon meghalt a Dabasi járási pártbizottság vezetje, Biksza Miklós. Meglincselték? Agyonltték? Hibázott? Ártatlan volt? Egy biztos: a párttitkár halott. És akkor mi van?" vonhatná meg a vállát az olvasó. Ugyanezt a kérdést teszi fel a történész is: mi van akkor, ha 1956-ban a forradalom áldozatául esik egy kommunista vezet? A párttitkár halála nem hagyományos oknyomozó vagy tényfeltáró munka: jóval többet kérdez, mint amennyit állít. Kérdései nem válaszokat, hanem újabb és egyre zavarbaejtbb kérdéseket szülnek. Ki a történet fhse? Biksza Miklós, az áldozat? Vagy mindazok, akiket elítéltek élete kioltásáért? Esetleg Gyón, a falu, amelynek hétköznapjait gyökeresen felforgatta a gyilkosság? Van értelme áldozatokról, tettesekrl, f- és mellékszereplkrl, egyáltalán történetrl beszélni? Kinek és minek hihetünk? A tanúvallomásoknak, a falubeliek közül kikerül ügynökök jelentéseinek, a túlbuzgó, névtelen levélíróknak, a Biksza mártíromságát magasztaló életrajzoknak, a rendszerváltás után megszólaló gyóniaknak vagy épp magának a haragos Kádárnak? Takács Tibor az emberi emlékezet és felejtés történeteiként mutatja be a történelmet, illetve annak alapegységét, az eseményt, korabeli dokumentumok tucatjaival világítva rá: nincs egyetlen megnyugtatóan hiteles elbeszélés. Mi menthet át a múltból? Milyen fogódzókat találhatunk az 1956-os forradalomról gondolkodva? Mi az, hogy forradalom? Mi 1956? TAKÁCS TIBOR Nyíregyházán született 1974-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott 1997-ben. Ezt követen doktori ösztöndíjas volt, majd a nyíregyházi levéltárban dolgozott. 2002-tl a Történeti Hivatal, illetve utódintézménye, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa. 2005-ben a Debreceni Egyetemen szerzett doktori címet. F kutatási területe az 1945 utáni magyar történelem, különös tekintettel a politikai rendrség mködésére.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634750383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A párttitkár halála"

A párttitkár halála
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima