Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Senki Owens, barátainak csak Sen, egy majdnem teljesen átlagos fiú. Akkor lenne teljesen átlagos, ha nem egy hatalmas temetben lakna, ahol szellemek nevelik és tanítják, a gyámja pedig egy magának való alak, aki nem tartozik sem az élk, sem a holtak világához. Egy fiú számára a temet tele van veszéllyel és kalanddal: ott a domb alatti vén Indigóember, ott a kapu, amely egy sivatagra nyílik, ahol elhagyott vámpírváros áll, ott a különös és rettent lény, a szlír. Viszont ha Sen kimegy a temetbl, vár rá a Jack nev, aki már megölte Sen egész családját"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155442674

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A temetõ könyve"

A temetõ könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima