Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bob Dentet mint történészt és politikai gondolkodót régóta foglalkoztatja a kérdés: mi a magyarázata annak, hogy a késbb olyan borzalmakhoz, tömeggyilkosságokhoz vezet kommunista eszme a XX. század elején (és még sokáig) a legnagyobb elmék és a legnagyobb mvészek közül is sokak számára annyira vonzó volt. Szinte tökéletes példája ennek a magyar Tanácsköztársaság története, amelyben kisebb vagy nagyobb lelkesedéssel az akkori magyar szellemi élet színe-java szerepet vállalt - Bartók és Kodály, Móricz és Balázs Béla a kor legjelesebb festmvészei, írói, költi, színészei és filmesei.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793380

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A vörös város"

A vörös város
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima