Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aan de kust van Malabar

Émile Deschamps
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Uittreksel:
De kust van Malabar strekt zich in het Zuid-westen van het schiereiland Voor-Indië uit over een lengte van ongeveer 540 kilometer tegenover de Arabische Zee. Boven de kuststrook verheffen zich de West Ghats met hun prachtige teakbosschen, en in de laagte vertoont het land veel meren en plassen, die van de zee zijn gescheiden door duinen en door vruchtbare vlakten. De havensteden, als Cochin, liggen niet aan zee, maar aan de lagunen. Op de kust van Malabar begonnen de veroveringen van de Portugeezen; daar stichtten de Franschen Mahé; daar vestigden de Engelschen zich voor goed te Tellicherry in 1863.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004242956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aan de kust van Malabar"

Aan de kust van Malabar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima