Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aan het werk. Een job als springplank (E-boek)

Lannoo
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
10,99

Jobs, jobs, jobs... is de mantra in zowat elke politiek-economische discussie. In België vinden jaarlijks zo'n 570.000 mensen die job via uitzendwerk. Uitzendkrachten zijn aan de slag in zowat alle sectoren en in alle fases van een typische carrière, van de eerste job tot een bijverdienste na het pensioen. Dit is het eerste boek dat de uitzendsector van alle kanten belicht. Aan de hand van verrassende getuigenissen en interessante weetjes schetst Aan het werk een indringend portret van een sector die flexibel werk mogelijk maakt en vaak een opstap betekent naar de arbeidsmarkt én een permanente job.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Lannoo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/04/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789401434218

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aan het werk. Een job als springplank (E-boek)"

Aan het werk. Een job als springplank (E-boek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima