Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Acaba Ne Olsam? Bilim nsan

Toprak Ik
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
0,90

Büyüyünce ne olacaksn? Doktor, mühendis, avukat, öretmen? Eer yan henüz küçükse, gönlünden geçen meslei seçmekte özgürsün demektir. Antropolog, itfaiyeci ya da ip cambaz olabilmen için hiçbir engel yok. Ama eer lise çandaysan iin biraz daha zor saylr. Sonuçta kim hayat boyunca hiç sevmeyecei bir ite çalmak ister ki?

Bir yanda ailen bir yanda öretmenlerin, üniversite giri snavlarndan kazandn puanla "iyi" bir fakülteye kaydolman için elbirliiyle baskda bulunuyorlar. Kimse senin hayallerin veya önceliklerinle ilgilenmiyor. Oysa hangi meslein sana göre olduuna bile karar veremedin henüz... Meslek seçimi akaya gelmez. Unutmamak gerek ki, sevdii ii yapanlar, hayatlar boyunca çalm saylmazlar

imdilik filmi o kadar ileriye sarmaya gerek yok. Toprak Ik'n, sana klavuzluk etmek için özenle hazrlad "Acaba Ne Olsam?" isimli bavuru dizisi, meslek seçiminde iini bir hayli kolaylatracaa benziyor. Serinin ilk iki kitab yldz hiç sönmeyen iki önemli meslei mercek altna alyor: Mühendis ve Bilim nsan.

Afili bir mühendis ya da kendini ilime adam bir bilim insan olmaya karar verdin. Peki, hangi koullarda çalacan hiç düündün mü? Kim bilir belki gecelerce evine gidemeyecek ya da günlerce ayn ii tekrar etmek zorunda kalacaksn Gönlünde yatan meslein tarihsel geliimi üzerine imdiye dek herhangi bir aratrma yapm mydn? Üniversiteyi bitirdikten sonra nerelerde i bulabilirsin? Seçmeyi düündüün meslein dallar var m? Örnek alman gereken meslek erbaplar kimler? Emin ol bir meslei seçmek o meslei laykyla yapabilmekten bile zor olabilir. te tam da bu noktada mühendis, yazar Toprak Ik imdadna yetiiyor...

"Acaba Ne Olsam?", meslek seçimine karar verme aamasndaki okurlarn ellerinden brakmak istemeyecekleri, mizahi öelerle bezeli, edebiyat tadnda keyifli bir bavuru dizisi...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Spazio

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059667630

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Acaba Ne Olsam? Bilim nsan"

Acaba Ne Olsam? Bilim nsan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima