Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Acceleration

John P. Kotter
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Markeder opstår og forandrer sig hurtigere end nogensinde.

Og mens traditionelle organisationer forsøger at tilpasse sig de nye vilkår, indhenter hurtigere opkomlinge deres forspring og snupper kunderne.

Baseret på sin prisvindende artikel i Harvard Business Review viser John P. Kotter, hvordan virksomheder skifter silotænkning ud med strategisk smidighed. Løsningen er et dobbelt styresystem, hvor et klassisk hierarki sørger for stabilitet og drift, mens et tværgående agilt netværk står for at udvikle fremdrift. Kombinationen giver en dynamisk organisation, der løser sine opgaver effektivt, men også kan skifte gear, når kravene ændrer sig.

Acceleration giver brændstof til enhver, der vil tune sin virksomhed og forblive i front.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿ » Impresa: responsabilità e corporate governance » Tecniche di management

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788702168389

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Acceleration"

Acceleration
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima