Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu kitap "Adalet Kavram" üzerine Türkiye'de bir doktora tezi olarak yazlm ilk bilimsel çalmadr. Yirminci yüzyln ikinci yarsnda varolan hukuk birikiminin yeni yüzyla tanmasna kaynaklk yapan bu kitap, ayn zamanda her geçen yl insanln içine sürüklendii hakszlklar çandan kurtulabilmek için giderek bir umut na dönüen adaletin aydnlatc ve yol gösterici anlamlarn ortaya koymaktadr.
Herkesin kendine göre bir hukuk anlaynn bulunduu, mutlak dorularn giderek ortadan kalkt bugünün dünyasnda yine herkes hak ve adalet arayndadr. Bu nedenle adalet, en çok tartlan kavram haline gelmektedir.
Elinizde tutmu olduunuz bu kitap, adalet kavramnn ne olduunu, farkl içerik ve görünümlerini açk bir ekilde ortaya koyarak, adalet kavramndaki belirsizlik ve karmaay gidermeyi hedeflemektedir. Adalet nn gelecee k tutmasna yardmc olmas dileiyle iyi okumalar diliyoruz.
Astana Yaynlar Tannm Uluslararas bir Akademik Yaynevidir.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Democrazia » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003986202

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Adalet Kavram"

Adalet Kavram
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima