Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Adrenalina : Mina okända berättelser

Luigi Garlando - Zlatan Ibrahimovic
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
13,59

"Det här är inte ett evangelium utan en 40-arig mans dagbok. En man som gör upp med sitt förflutna och ser framtiden rakt i ögonen som om den vore ännu en motstandare att möta i närkamp."

I Adrenalina Mina okända berättelser talar Zlatan Ibrahimovic öppet och ärligt om fotbollen, oron för framtiden och om den svara konsten att lata adrenalin och balans ta lika stor plats saväl i

vardagen som pa fotbollsplanen. Jag är Zlatan utkom 2011, har översatts till 30 sprak världen över och salt i miljontals exemplar.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/12/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789100196226

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Adrenalina : Mina okända berättelser"

Adrenalina : Mina okända berättelser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima