Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Decembra 1926. godine Agata Kristi je nestala na jedanaest dana. Ja sam jedina koja zna istinu o ovom nestanku. Ja nisam Herkul Poaro. Ja sam ljubavnica njenog muža.

Jednoga dana u decembru 1926, nakon što je obavestio svoju ženu Agatu o nameri da se razvede kako bi se oženio ljubavnicom, Aribald Kristi odlazi na vikend s prijateljima. Iste veeri, poznata književnica nestaje. Njen automobil pronaen je ujutru na ivici litice. Na zadnjem sedištu bunda, kofer pun odece i vozaka dozvola. Najverovatnija hipoteza glasi da je u pitanju oajniki gest, imala je težak nervni slom, šapuce se. Hiljade ljudi, ukljuujuci i policajce i dobrovoljce, pse, pa ak i avione, cela Engleska mobilisana je da je traži, kao da je muka koja ju je naterala da pobegne uinila od nje najvažniju osobu na svetu. ak je i Nen O'Di, Kristijeva ljubavnica, zabrinuta. Sada, kada je napokon osvojila tueg muža, ima još jedan plan na umu. Konano e dobiti zadovoljenje za ono što joj se dogodilo mnogo godina ranije u Irskoj i za teške udarce sudbine koji je progone.

U ovoj uzbudljivoj pseudorekonstrukciji jedanaest dana tokom kojih je književnica nestala, Nina de Gramont stvara zaplet pun misterije i obrta, u kojem ništa nije onako kako izgleda, niko ne govori istinu, a rešenje bi moglo biti pred oima, pod suncem, u savršenom stilu Agate Kristi.

Prevod sa engleskog: Vesna Stojkovi

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Gialli, mistery e noir

Editore Dereta D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2024

Lingua Serbian

EAN-13 9788664575287

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Afera Kristi"

Afera Kristi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima