Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

African connection

Jean-Claude Bartoll
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

De afwikkeling van het Mexicaanse probleem brengt Najah naar het Afrikaanse Guinee. Niet toevallig: het zwarte continent ligt strategisch tussen Zuid-Amerika en de rest van de wereld en is de uitvalsbasis voor een bijzonder lucratieve business. Najah voert een strijd op verschillende fronten: zo speelt ze niet alleen haar troeven uit voor de Grote Raad waarvan ze het leiderschap ambieert, maar wil ze ook de kop laten rollen van een oude vijand. En dat met de hete adem in de nek van de geheime diensten van zowat heel de wereld. De spanning loopt op en wordt levensbedreigend...

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 5420077120107

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "African connection"

African connection
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima