Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deel 1 van de After-serie

Het meisje en de badboy: een droom komt uit

De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings.

Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is.

De pers over de After-serie

`Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.' LINDA.meiden

`Een wereldwijde bestseller.' USA Today

`Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.' Glamour

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402313239

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "After"

After
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima