Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ahlaki Kapitalizm

Murat Çizakça - Mustafa Akyol
pubblicato da Ufuk Kitap

Prezzo online:
0,00

Bir tür kapitalizm, Bat'nn kapitalizmi tanmasndan yüzlerce yl önce ortaya çkmt. Bu, vicdanl, insancl ve ahlaki bir kapitalizmdi ve slam dünyas, bu kapitalizm sayesinde, dünya tarihinin gördüü en büyük medeniyetlerden birini finanse etmeyi baaracakt.

Haçl seferleri srasnda bu kapitalizmin araçlaryla tanan ve bunlar kendi ülkelerine götüren Batllar, bunlar vastasyla kendi kapitalizmlerini, "vahi kapitalizmi" gelitirirken, Müslümanlar giderek ticarete ve serbest piyasaya srt dönmeye baladlar. Bunun sonucunda slam toplumlar her geçen gün geriledi, Bat ise, kapitalizmin gücünü arkasna alarak, slam dünyasna egemen olmaya balad.

Bugün eer slam dünyas bir kez daha ayaklar üzerinde dorulacak ise, bunu ancak kendi tarihinde ve kültüründe kökleri bulunan ahlaki bir kapitalizmin ilkelerini modern döneme uyarlayarak baarabilir. Bu hem Müslümanlarn hem de vahi Bat kapitalizmine bir alternatif bekleyen tüm insanln belki de son ümidi. Ve bu ümidin gerçeklemesi hususunda anlalan asl yükü Türkiye omuzlayacak. Bu kitap Müslümanlara, unutulan kendi öz modellerine sahip çkmalar için yaplm bir çardr...

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Ufuk Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/12/2012

Lingua Turco

EAN-13 9786055314798

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ahlaki Kapitalizm"

Ahlaki Kapitalizm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima