Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok Allah dostu gelmi. Onlara `Horasan Erenleri' derler. Anadolu'nun müslümanlamas onlarla olmu. Büyük hizmetler vermiler. Horasan Erenlerini yetitirip, Anadolu'ya gönderen pîr, Ahmed Yesevî'dir.

O büyük bir Allah dostu. Güzel ahlak, slâm'a uygun örnek yaants ile, gönüllere taht kurmu bir veli. Dini ilimleri çok iyi bilen bir âlim. Yüzyllardr hâlâ ismi anlyor ve sevgisi devam ediyor.

Hikmet dolu iirleri hep okunmu. nsanlar onun iirlerinden Allah ve Peygamber sevgisini, hatta dini örenmiler. Orta Asya'da o kadar sevilmi ki kendisine "Türkistan Pîri", "Hazreti Sultan" ve "Hâce Ahmed" denilmi.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Aden Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257104746

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ahmet Yesevi"

Ahmet Yesevi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima