Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Sevdiim kadar yaayabilseydim, ölümsüzlüün adn AK koyardm...Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan bu roman egoist, maddesel kazanmlara ve çou zaman salt cinsellie dayal sözde ak söylemlerinden çok uzak.O yüzden yapay deil. Kimsenin yüreinde bakalarna verecek sevgisinin olmad bir dünyada geçmiyor. O yüzden yalan deil. nsanlarn kar cinse biraz fazlaca özen, ilgi ya da nezaket gösterdikleri anda, kendi kiiliklerinden korkar hale geldikleri bir zamann ürünü de deil. letiim canavar tarafndan yutulmu insanlarn, içi boaltlm sevgi depolarna ve kendi aciz ruhlarna çaresizlikle tahammül etmeye çaltklar bir döngünün esiri hiç deil. Bu roman; insanlara balanan en büyük lütuf olan AK'n saf yansmas içinde, paylalmay hak eden, anmsanmaya deer,tamamen gerçek bir dünyada, cesur bir zamanda, özgür bir teslimiyetin peinden koanlarn,bu teslimiyete koulsuz sahip çkan bir çiftinve onlar gibi bu teslimiyeti sonsuzlua tayanlarn hikâyesidir.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786055057060

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak Hiç Biter mi"

Ak Hiç Biter mi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima