Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ak- Memnu - Günümüz Türkçesiyle

Halid Ziya Uaklgil
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
2,85

Halid Ziya'ya kadar, romanc muhayyilesiyle domu tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman veya hikâye yazmaya hevesli insanlardr.

Ahmet Hamdi Tanpnar

Bu ak, Bihter'in ak, Bihter'le Behlul'ün yasak ak, yazarn asl yazmak istedii ve en çok baarl olduu bölüm... Çünkü romann asl hayat Nihal'in vakas olduu ve onda çok baarl olduu halde yazar bunda yüz kat fazla baarl olmu, ona oranla "benzersiz" denilecek kadar bu ak kusursuz ve nefis bir biçimde yazmtr. Bu ak balangcndan sonuna kadar bütün anlar ve dönemleriyle kl krk yararcasna çözümleme ve açklamada büyük, pek büyük bir kudret ve sanat var. Bu kadar yakndan ve bu kadar derinden tandmz bu genç kadnn ruh ve ak bizi büyülüyor ve sarho ediyor; Nihal'le ruhumuzun en ince ve gözya dolu etkilenmelerimiz heyecana getirildikten sonra Bihter'in, "bu stanbul'un en nefis kadn"nn hayat ve ruhuna girerek o kadar belirsiz, özleyen, trl bir tutku rüyasna katlyoruz. Ve bunda o kadar derin ve karanlk bir duygulanma var ki biz de temiz kalmakla dükünlük arasnda Behlûl gibi kararsz kalyoruz ve hangisini tercih edeceimize uzun müddet tereddüt ediyoruz.

Mehmed Rauf

Yazarn özgün diline en az dokunula günümüzün Türkçesine uyarlanm, hâlâ yepyeni bir roman.

Ak- Memnu, her zaman okunacak.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750737817

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak- Memnu - Günümüz Türkçesiyle"

Ak- Memnu - Günümüz Türkçesiyle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima