Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ak, dilimizin en yorgun sözcüklerinden biri...

Bir gün arkadamn kaps çalnr. Karsnda kocasnn sekreteri vardr. çeri alr. Otururlar. Arkadam sekreterin ziyaretinden akndr. Misafiri konumaya balar: "Kocanz beni dier sekreteriyle aldatyor..."

stanbul'un orta yerinde bir parkta aaçlarn kesilip yerine AVM yaplmasna karar verilir. Bir avuç insan "kestirmeyiz" der. Sonra o bir avuç insan binler, yüzbinler olur. Genç insanlarla yeni bir anlat, yeni bir dil doar. Ve yal politikaclar o dili bilmedikleri gibi örenmeye de niyetli deillerdir.

TBMM'ye bir yasa önerisi gelir. Taeron içilikle ilgilidir. Bundan böyle iverenlerle içiler arasna arac kurumlar girecektir. veren istemedii içiyi aracya iade edecek, gereksinimine göre yeni içiler talep edebilecektir. Artk sadece emek deil, emein sahibi de alnp satlabilen bir "ürün" olarak raflardaki yerini almaktadr.

Nuran Yldz, Ak Yüzyl Bitti ile görünüte özgür ama mutsuz, (a)sosyal âlemde son derece kalabalk ama ayn zamanda fena halde yalnz, bolluk içinde ama kendi "içinde" yoksul olan günümüz bireyini anlatyor. Sadece kadn-erkek ilikilerinde deil, siyasette ve i yaamnda da "biten ak"n sonuçlarn ortaya sererken, "yeni zamanlar"n kadnnn, erkeinin, politikacsnn, çalan ve ivereninin üç boyutlu resmiyle kar karya brakyor bizleri. Bireysel ve toplumsal dünyasnda kafas kark hepimiz için, dünyaya ve her tür ilikiye bak açmz deitirecek, "ilaç gibi gelecek" bir kitap, Ak Yüzyl Bitti.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 266

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 212

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785983880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak Yüzyl Bitti"

Ak Yüzyl Bitti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima