Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akn ihanet'i, Son derece sürükleyici ve ilgi çekici bir roman 1950'lerin ortasnda Malaya'ya,patronunun kzyla yaad yasak ak yüzünden sürgüne gönderilmi evli bir çiftin hikayesini,tüm çplaklyla gözler önüne seriyor. Tpk, bir Somerset Maugham roman gibi soluksuz okunacak bir yapt. Fakat Âmânda Sington-Williams esere, kendine has kalemini katyor.

Malaya'nn tasviri, o kadar canl ve gerçekçi yaratlyor ki, insan hiç zorluk çekmeden, kendini o canl corafyada hissediyor. Tasvir edilen sesler ve kokular neredeyse somut ve ortamn politik varoluu, okuyucuya mükemmel ekilde aksettirilmi.
Ayn zamanda, yazar yaratt tüm karakterler için, son derece anlayl ve merhametli yaklayor, Ördüü karakter a son derece inandrc.

Bu, özellikle George karakteri için geçerli.
Kahramann, bir açdan son derece bencil bir yetikin olduunu, bir açdan her insanolu gibi hataya kapldn düünüyor Ve yaptklarnn gerçek sebebini anlamaya urayorsunuz. Ayn anlay ve yaklam tarz, romandaki tüm karakterler için geçerli.

nce Kapak:

Sayfa Says: 358

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 353

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Eftalya Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Eftalya Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785910923

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akn haneti"

Akn haneti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima