Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Och jag skall gottgöra er för åren som slukades av gräshopporna, av gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna - min stora här som jag sände mot er. Då skall ni äta och bli mätta och prisa HERREN, er Gud, som har handlat så underbart mot er. Och aldrig mer skall mitt folk stå med skam. Då skall ni inse att jag finns mitt i Israel, att jag, HERREN, är er Gud, jag och ingen annan. Och aldrig mer skall mitt folk stå med skam."
Joel 2:25-27

Det är dags att stoppa det som vill stoppa dig. Det är Guds vilja att stoppa allt som vill ta dig bort från hans planer för ditt liv. Du vet redan att Hans plan för dig är att ha det bästa av glädje, frid, välstånd, barmhärtighet, god hälsa, och att äga alla dina ägodelar. Även om du är under Hans domslut just nu kan det vändas idag, och du kommer på nytt att börja simma i hans nåd.
Vi tittar också på andras erfarenheter, och det moderna Israels version av Aldrig mer!. Varför antog de denna slogan, och hur långt har de gått för att genomdriva den?

Israel är en av de mäktigaste nationerna på jorden idag (de har den bästa intelligenta organisationen - Mossad - och den tredje bästa armén i världen) inte bara för att Gud är med dem, utan för att de också har lovat att aldrig tillåta judarna genomgå de mest omänskliga behandlingar, smärtor, sorg och dödsfall som de upplevde under de olyckliga, undvikbara händelserna under förra seklet. Idag leder Israel inte bara inom försvar utan också inom jordbruk, IKT, vetenskap och medicin. Ja, vi kan sannerligen säga Aldrig mer! idag!

Du kommer att läsa kapitel som Aldrig mer!, Vad orsakade detta?, Se på regnbågen, Undantagets förbund, Var är ditt altare?, Att återuppbygga det förstörda altaret, "Hämta åt mig en skål", och Israel säger "Aldrig mer!". Denna bok är sannerligen intressant läsning.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Gabriel Agbo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9781071584330

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aldrig Mer!"

Aldrig Mer!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima