Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alegria

Francesc Miralles - Álex Rovira
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
5,99

L'alegria és una emoció natural que tenen totes les persones. Podem observar-la en els nadons quan comencen a meravellar-se del món que els envolta. Tot i que en l'edat adulta podem extraviar aquest regal amb el qual naixem, mai el perdem per sempre. L'alegria, un motor prodigiós capaç de tot, segueix dins nostre, i a vegades és tan a prop que no som capaços de veure-la.

Aquest llibre t'ensenya 30 camins per activar en tu el poder de l'alegria, i una faula que t'acompanyarà per sempre.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788466423281

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alegria"

Alegria
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima