Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alice Harikalar Diyarnda, dünya çocuk edebiyatnn en tannm klasiklerinden birisi olarak kabul edilir. Ancak yalnzca çocuklara deil, yetikinlere de hitap eden fantezi, roman olarak da deerlendirilmitir.

Roman, Alice adnda bir kz çocuunun, bir tavan deliinden geçerek girdii fantastik bir dünyada bandan geçen hikâyeleri anlatr. Bu hikâyeler yoluyla yetikinlerin dünyasnn, saf, temiz bir çocuun gözünden ne kadar farkl göründüünü gözler önüne sermektedir.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003239582

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alice Harikalar Diyarnda"

Alice Harikalar Diyarnda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima