Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Allah Nasl Yaratyor?

Mehmed Paksu
pubblicato da Nesil Çocuk Yaynlar

Prezzo online:
0,45

Ömer, Abdullah ve Fatih mahalle maçna hakem ararlar. Ve sürpriz bir isim çkar karlarna. brahim Öretmen! Maç sonras balayan sohbetler, bir anda çocuklarn vazgeçilmezi olur.
Çünkü brahim Öretmen çocuklarn merak ettii birçok soruyu, heyecanl ve allmadk ekilde cevaplamaya balar.
Allah nerede?
Allah herkesi özel mi yaratr?
Bir elma kendi yaratcsn nasl anlatr?
Kendi kendini yaratan bir ey var m?
Bir eyden her ey yapan kim?
Üç arkada bu sorularn cevaplarn elenceli
ve ilginç bir ekilde öreniyorlar.
Haydi sen de onlara katl!

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2000

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nesil Çocuk Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nesil Çocuk Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786051620107

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allah Nasl Yaratyor?"

Allah Nasl Yaratyor?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima