Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Allah ve eytan Arasndaki Sava

Ellen G. White
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
0,86

Sevgili okuyucu, bu kitap bizlere bu dünyada günah, üzüntü ve sefalet olduunu açklamak için yazlmad. Bunu zaten çok iyi biliyoruz. Bu kitap, bizlere karanlk ile k, günah ile doruluk, yanl ile doru, ölüm ile hayat arasnda uzlamaz bir mücadele olduunu bildirmek için de yazlmad. Bunu kalplerimizin derinliklerinde biliyoruz ve bu çatmann taraflar, aktörleri olduumuzun farkndayz. Fakat hepimiz zaman zaman büyük mücadele hakknda daha fazla bilgi edinme arzusuna kaplrz. Mücadele nasl balad? Yoksa her zaman var myd? Son derece karmak olan yapsna hangi unsurlar girer? Bununla benim balantm nedir? Sorumluluum nedir? steim dnda kendimi bu dünyada buldum. Bunun benim için anlam kötülük mü, yoksa iyilik mi?

Konuyla ilgili önemli ilkeler nelerdir? Mücadele ne kadar sürecek? Sonu nasl olacak? Bu yeryüzü, baz bilim adamlarnn dedii gibi, günesiz, donuk, ebedî gecenin içine mi batacak? Yoksa daha iyi bir gelecek mi var?

Soru daha da önem kazanyor: kendi kalbimdeki mücadele, içeri giren bencillik ile dar çkan sevgi arasndaki çekime, nasl iyiliin zaferi ile sonuçlanabilir ve sonsuza dek çözüme kavuabilir? Kutsal Kitap ne diyor? Allah'n bize, bu ebediyen önemli soru hakknda öretecei ne var?Sevgili okuyucu, bu kitabn amac skntl cana tüm bu sorunlar için doru çözüm yolunu göstermektir. Bu kitap, tecrübe ederek Allah'n iyi olduunu örenen, Allah'la birliktelik içerisinde ve O'nun sözünü çalarak Rabb'in srrnn O'ndan korkanlarla birlikte olduunu ve onlara kendi antlamasn göstereceini örenen biri tarafndan yazlmtr...

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/01/2021

Lingua Turco

EAN-13 1230004454182

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allah ve eytan Arasndaki Sava"

Allah ve eytan Arasndaki Sava
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima