Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Alleen maar jij' van Mia Sheridan is geen zoetsappig liefdesverhaaltje. Het is het verhaal van een jonge vrouw die weliswaar beschadigd is, maar niet geknakt. Wanneer hoofdpersoon Ellie de mooie Gabriel ontmoet, wordt ze verliefd op hem. Maar ze vindt dat ze eerst zichzelf moet vinden, voor ze een liefdesrelatie met hem kan aangaan. `Alleen maar jij', ja, maar dat kan niet zonder `ik'. Mia Sheridan weet op een prachtige manier te beschrijven dat de liefde pas kan bloeien als degene die liefheeft dat doet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789401914222

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alleen maar jij"

Alleen maar jij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima