Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Hollebolleweg is een heel gewone straat. In een heel gewone stad. Met heel gewone kinderen. Wacht, zijn de bewoners van de Hollebolleweg écht zo gewoon? Noah, bijvoorbeeld, kan een appel zomaar in vijf stukken toveren. Aygun? Die is de beste vriendin ter wereld. En als de kinderen in de Hollebolleweg hobbels tegenkomen op hun pad, springen ze erover met een trampoline of zoeken ze een andere oplossing voor het probleem.
Kristel Verbeke zocht als mama al vaak naar tools om moeilijkere thema's bespreekbaar te maken. In *Alles kids!*wil ze die tools aanreiken voor alle kinderen én hun ouders.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Racconti

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789492958143

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alles kids"

Alles kids
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima