Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
4,99

Alles wat overblijft van Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus is een persoonlijk en inspirerend verhaal over de kracht van minimalisme. Voor liefhebbers van Verlangen naar minder van Jelle Derckx Alles wat overblijft van Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus is een persoonlijk en inspirerend verhaal over de kracht van minimalisme. Voor liefhebbers van Verlangen naar minder van Jelle Derckx. Joshua Fields Millburn had het leven waar iedereen van droomt. En toch was hij ongelukkig. Nadat in één maand zijn huwelijk stukliep en hij zijn moeder verloor, begon Fields te twijfelen aan elk aspect van zijn leven. Toen ontdekte hij bij toeval minimalisme, en dat veranderde alles. Hij nam afscheid van zijn succesvolle carrière en het grootste deel van zijn. En toen alles weg was, wat bleef er dan over? Dit is zijn verhaal. `Dit boek heeft me écht geraakt.' Jelle Derckx

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024586615

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alles wat overblijft"

Alles wat overblijft
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima