Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alliberament

Imogen Kealey
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
9,99

Marsella, 1943. El "Ratolí Blanc" és el nom que la Gestapo ha donat a un dels membres de la Resistència més difícils d'atrapar, la Nancy Wake. Quan el seu marit és capturat i torturat pels nazis, la Nancy ha d'escapar a Gran Bretanya. Però la seva obstinació per salvar a l'home que estima i contribuir a canviar el sentit de la guerra, la fan superar qualsevol obstacle. Formada com a espia, liderarà com a comandant un grup 7.000 homes en la seva lluita incansable contra els nazis. Una novel·la fascinant inspirada en la increïble història real de l'heroïna més important de la Segona Guerra Mundial, la Nancy Wake. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/08/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788466426718

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alliberament"

Alliberament
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima