Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Alman deolojisi", Marx ve Engels'in kendi görü açlaryla "Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzlar" arasndaki uzlamaz farkll göstermek üzere, birlikte giritikleri zorlu bir çalmann sonucu olarak domutur.

Marksizmin kuruluunun ilk yaptalar bu çalma srasnda temele konmu; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geni açklamas da burada gerçekletirilmitir. 1844 ve 1845 yllarnda Marx'n ve Engels'in ayr ayr sürdürdükleri çalmalar srasnda ve "Alman deolojisi"nden ksa bir süre önce yine baz bölümlerini birlikte kaleme aldklar "Kutsal Aile"de, tarihsel materyalizme giden yolu önemli ölçüde açmlardr. Lenin'in saptamasyla, "Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ulatklar" aama burada gerçeklemitir.

Alman deolojisi ise, artk "Komünist Parti Manifestosu"nu kaleme alacaklar olgunlua ulatklar düünsel birikimi ve teorik bütünlemeyi ifade etmektedir. Bu bakmdan eser, Marx ve Engels'in eski felsefi görüleriyle hesaplamalarnn son noktasdr.

Ne var ki çalmann kaderi, tarihsel materyalizmin kurucusu iki ustann dier eserlerinden oldukça farkldr: Eser, el yazmalar halinde 1932 ylna kadar gün na çkmay beklemitir. Bununla birlikte, Alman deolojisi'nin tam metni bugüne dek çok az dilde yaymlanmtr. Eserin bu tam metni, Almanca ve ngilizce basmlar dikkate alnarak Türkçede ilk kez yaynevimiz tarafndan yaymlanmaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 600

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 772

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785937364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alman deolojisi"

Alman deolojisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima