Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als honden huilen

Markus Zusak
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
6,99

Cameron Wolfe woont nog thuis met zijn ouders, zijn broer Ruben en zijn zus Sarah. Cameron kijkt op tegen zijn broer, die elke week een nieuwe vriendin lijkt te hebben. Als Octavia haar intrede doet in huize Wolfe, begrijpt Cameron niet hoe zijn broer zo'n lief meisje heeft kunnen inpalmen. Maar als Ruben haar dumpt, krijgt Cameron zijn kans. Octavia geeft hem de moed de confrontatie aan te gaan met zichzelf en zijn demonen. Tegenover haar wil hij bewijzen dat er niets mooiers is dan een underdog die opkomt voor zichzelf...

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789044335811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Als honden huilen"

Als honden huilen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima