Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Boris Vian e mvének b tíz évvel ezeltt, Kalandárium címmel, már megjelent egy kétségkívül érdekes, de a francia eredetitl a szokásosnál nagyobb távolságot tartó magyar változata. A regény jelen kiadása új címmel és új fordításban kínálja az olvasóknak a viani szöveget, s e kötet egyúttal a Helikon Kiadó Vian-sorozatának els darabja. Boris Vian azon írók közé tartozik, akik mveikkel olyan népszerséget vívtak ki maguknak, hogy utóbb még azok az ifjúkori szárnypróbálgatásaik, zsengéik sem kerülhették el a nyilvánosságot, amelyek publikálására a szerzk soha nem is gondoltak. Az Alvilágjárók, ez a krimibe oltott pikareszk kalandregény, Boris els nagyobb lélegzet prózai mve eredetileg afféle bels használatra szánt olvasmány volt, amely a Vian család és a szerz baráti köre szórakoztatásának, harsány nevetésre fakasztásának nemes céljával íródott. Ám ez a fiókban maradt, s csak jóval a szerz halála után, 1966-ban kiadott regény azóta már az olvasók több generációjának szerzett emlékezetesen vidám perceket, mivel Vian már ebben a korai mvében is tanúbizonyságot tesz szárnyaló fantáziájáról, egyedi humoráról és a nyelvi játékok iránti kivételes érzékérl.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632274775

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alvilágjárók"

Alvilágjárók
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima